Anaur

0 Košík

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

 

Společnost Leandr s.r.o., IČ: 04581253, se sídlem Kaprova 42/14, 110 00, Praha, dále jen  “Správce”, je správcem osobních údajů kupujících, resp. uživatelů.

 

1. Ochrana osobních údajů kupujících

 

1.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

1.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

1.2.3. Kupující, který využívá kategorii Anapur na míru, souhlasí rovněž se zpracováním osobních údajů plynoucích z využívání konfigurátoru Anapuru na míru (výška, váha, věk, atd.) k samotnému nákupu a k účelům vývoje produktu.

 

1.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

 

1.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 

1.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží mohou být některé osobní údaje předány zpracovatelům, jejichž služby využívá Leandr s.r.o. pro účely vývoje produktu, marketingu nebo správy fakturace.

 

Jde například o společnosti:

Česká pošta s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4

Uloženka s.r.o., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4

Google, Mountain View, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States

Facebook Ireland Ltd, 4 GRAND CANAL SQUARE, GRAND CANAL HARBOUR, D2 Dublin IRELAND

Seznam.cz, a.s., se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha

 

1.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

1.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

1.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 8.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 

1.8.1. Požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, a to písemnou formou

1.8.2. Požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

 

1.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

2. Ochrana osobních údajů uživatelů

 

2.1. Uživatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v tom rozsahu, v jakém byly poskytnuty při registraci či úpravě profilu, při přidání se do emailing listu, při vytvoření objednávky či při propojení účtu se sociálními sítěmi.

Databázi dat a údajů dále využíváme pro analytické účely, pro zlepšování služeb, při vyřizování objednávek, nebo k marketingovým účelům.

 

2.2. Uživatel bere na vědomí, že kromě poskytnutých osobních údajů využívá Leandr s.r.o. prostřednictvím webových stránek www.anapur.eu informace z webových prohlížečů formou souborů cookies.

Více o využívání cookies a možnostech najdete níže v sekci Informace o využívání cookies.

 

2.3. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží mohou být některé osobní údaje předány zpracovatelům, jejichž služby využívá Leandr s.r.o. pro účely marketingu nebo správy fakturace.

 

Jde například o společnosti:

Google, Mountain View, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States

Facebook Ireland Ltd, 4 GRAND CANAL SQUARE, GRAND CANAL HARBOUR, D2 Dublin IRELAND

Seznam.cz, a.s., se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha

 

2.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Uživatel může zažádat o jejich smazání.

 

2.5. Uživatel potvrzuje, že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

2.6. V případě, že by se uživatel domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 8.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 

2.6.1. Požádat správce o vysvětlení

 

2.6.2. Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav.

 

 

3. Práva uživatele plynoucí z GDPR

 

3.1. Uživatel má možnost požadovat od Správce:

 

3.1.1. Přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR),

3.1.2. Jejich opravu nebo výmaz (čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popř. omezení zpracování (čl. 18 GDPR)

3.1.3. Vznést námitku proti prováděnému zpracování (čl. 21 GDPR).
3.1.4. Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR má jako subjekt údajů právo na přenositelnost osobních údajů, které o sobě poskytl Správci.

 

3.2.  V otázkách zpracování osobních údajů může uživatel kontaktovat Správce, a to na e-mailové adrese info@anapur.eu

 

 

4. Informace o využívání cookies

 

4.1. Společnost Leandr s.r.o., IČ: 04581253, se sídlem Kaprova 42/14, 110 00, Praha 1 využívá prostřednictvím webových stránek www.anapur.eu informace z webových prohlížečů formou souborů cookies.

 

Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které naše stránka ukládá do vašeho prohlížeče.

 

Tyto soubory pomáhají například:

• ke správné funkčnosti webových stránek,
• k zapamatování údajů pro další návštěvu stránek,
• pro zapamatování přihlašovacích údajů,

 

Používané cookies na našich stránkách rozdělujeme na dva základní typy. Krátkodobé, které se používají pouze dočasně a zůstávají uloženy ve vašem zařízení pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobé, které zůstávají uloženy ve vašem zařízení déle.

 

Z hlediska funkce, kterou cookies plní, je lze rozdělit následovně:

• esenciální, pro základní fungování webu
• analytické, které nám pomáhají analyzovat statistiky a fungování webu,

• marketingové, pro cílení reklamy a analýzy prodejů

 

Některé cookies mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity. Jde typicky o třetí strany, jako Google, nebo Facebook. Tyto třetí strany nám umožňují individualizovat reklamní sdělení a analyzovat jejich účinnost.

 

4.2. Možnosti nastavení vašich cookies

 

Využití cookies a jejich ukládání můžete snadno nastavit ve svém prohlížeči. Preference lze zvolit přímo v nastavení. Níže najdete informace o tom, jak nastavit cookies v nejčastěji používaných prohlížečích:

 

• Google Chrome – https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs
• MozillaFirefox – https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies
• Internet Explorer – https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies